小学二年级语文下册复习资料:词语篇一

作者:佚名 教案来源:网络 点击数:    更新日期:2018-6-12  有奖投稿

小学二年级语文下册复习资料:词语篇一

文章
来源莲
山课件 w ww.5 Y K j.Co M

小学二年级语文下册复习资料:词语篇一

一、看拼音写词语:
 jiě  dòng      kū  róng    shì  jiè    hū  huàn    dù  juān  
(         )   (         )  (        )  (         )  (        )
  ní  nìng    fēn  fāng    yīng  gāi    huán  rào    yǐn  yuē
(         )  (         )  (        )  (         )  (        )
  mào  shèng      fèng  huáng    xióng  wěi    huī  huáng  
(            )  (            )  (          )  (           )
  hǒng  piàn     ér  qiě    cǎi  hóng    zhī  zhū    jià  qián
(            )  (       )  (         )  (        )  (        )
  pī  píng    bō  li    pò  suì    jì  xù    jiāo  ào    gē  bo
(         )  (      )  (       )  (      )  (       )  (       )
  huàng  dàng    nǎo  jīn    fù  jìn    tǎo  yàn    dàn  ké  
(             )  (       )  (       )  (        )  (       )
  qī  fu    chì  bǎng    zhēn  zhū    zuān  yán    jù  lí
(       )  (         )  (         )  (         )  (        )
  jiǎn  chá    chì  zé    kuā  jiǎng    chuán  rǎn    yán  hán
(          )  (       )  (         )  (          )  (         )
  tuō  xià    tuō  zhù    xiǎo  xī    mián  huā    tàn  tóu
(         )  (        )  (        )  (         )  (        )
 
  yáo  tóu    tián  yě    duǒ  kāi    wèi  lái    zhōu  mò
(         )  (        )  (        )  (        )  (         )
  zhuī  pǎo    shāng  diàn    xìng  xú    shāo  shuǐ    bái  cài
(          )  (           )  (        )  (          )  (        )
  zhù  sù    shān  gāng    hōng  dòng    sǔn  yá    hǎn  jiào
(        )  (           )  (          )  (        )  (        )
  dì  di    gē  ge    huā  gū  duǒ  er    chōu  chū    guǎi  wān
(       )  (      )  (                )  (          )  (         )
  jiāo  shuǐ    zhōng  yú    ān  jìng    tǎng  zhe    xiè  xie  
(          )  (          )  (       )  (         )  (        )
  jiàn  jian    wēi  fēng    wǎ  piàn    quán  shuǐ    tiān  rán
(          )  (         )  (        )  (          )  (         )
  jiē  guǒ  zi    yì  gǔ  qīng  quán    qīng  cuì    shuǐ  tǎ
(            )  (                  )  (         )  (        )
  mào  yǔ    léi  shēng    nián  mài    mí  lù    zú  jì  
(         )  (          )  (         )  (      )  (       )
  shū  shu    fēng  lì    hàn  dī    sǎ  xià    pū  lái  
(         )  (        )  (       )  (       )  (       )
mō  le  mō    shèng  lì    líng  lán  huā   ruò  xiǎo   xià  tiān
(          )  (         )  (             )  (         )  (       )
xiǎo  dǎo    zhǎn  xiàn    jiàn  shè    qīng  shā    jié  shèng
(          )  (          )  (        )  (         )  (          )
  wú  jiā    qiū  jì    liú  xià    xìng  zi   mào  mì   mì  táo
(        )  (       )  (       )  (        )  (        )  (      )
  shān  pō    dā  qǐ    zhāi  xià    dìng  zhe    shuǐ  gōu  
(         )  (      )  (         )  (         )  (          )
  zú  gòu    lóng  chuán    ēn  rén    cháng  shòu    bǎi  shù
(        )  (           )  (        )  (           )  (         )
  pō  shuǐ    tè  bié    jìng  ài    xiān  huā    jiǎo  bù  
(         )  (       )  (       )  (         )  (        )
  yì  nián  yí  dù    jié  shù    gōu  huà   wáng  fǔ    dān  dú
(                )  (        )  (        )  (         )  (       )
  zhēng  duó    gù  gōng    dǎ  bàn    shǎn  shuò    lìng  wài
(           )  (         )  (        )  (          )  (         )
  zhì  xiàng    wèn  tí    tí  wèn    làng  màn    lǎng  dú
(          )  (        )  (       )  (         )  (          )
  hē  shuǐ    xiǎo  dāo    ér  hòu    qiú  zhù    réng  rán
(         )  (         )  (       )  (        )  (         )
  shǐ  yòng    fāng  biàn    yīng  guó    yóu  piào    zhěng  qí
(          )  (          )  (         )  (         )  (         )
  zhèng  shì    xiān  dān    wū  yún    yì  shù    xiǎn  xiàn
(           )  (         )  (        )  (        )  (         )
  hū  rán    yǔ  sī    qí  gān    zhǎ  yǎn   bō  tāo   chén  jiù
(        )  (      )  (       )  (         )  (       )  (       )
  zhuàn  dòng    xié  xiàn    wú  guó    bāo  hán    chuāng  hu
(            )  (         )  (        )  (         )  (          )
  huǎ  lú    shān  lǐng    niǎo  míng    miè  jué    yín  hé  
(        )  (         )  (          )  (         )  (        )
  mào  yān    tíng  bó    hé  liú    liǔ  shù    chuí  xià  lái
(          )  (        )  (      )  (        )  (             )
  luàn  bǎi    hēi  chén  chén    yā  lì    táo  pǎo    zhèn  yǔ
(         )  (               )  (      )  (        )  (         )
  yuè  xià  yuè  dà    chán  míng    yí  cè  shū    yán  shí
(                 )  (           )  (           )  (         )
  bǎo  shí    pā  xià    jiǎo  yìn   páo  gēn  wèn  dǐ   lù  dì
(         )  (       )  (        )  (                 )  (       )
  tiě  dīng    dì  zhì   hěn  hòu    mái  zhe    zhōng  shí  
(         )  (       )  (        )  (         )  (           )
  xiàng  dǎo    yì  zhǎn  dēng    jī  xuě   chóu  mì   xī  shǎo
(          )  (               )  (       )  (        )  (        )
  zhǐ  nán  zhēn    pèng  shàng    huāng  zhāng    xiōng  dì
(              )  (            )  (            )  (          )
  jīng  dāi    shāng  rén    tú  mǒ    yōng  jǐ    gǒng  shǒu
(         )  (          )  (       )  (        )  (           )
  jué  dìng    gòu  mǎi    bào  zhǐ    shí  qǐ    guāng  huá
(          )  (        )  (         )  (       )  (          )
  xìn  fēng    līng  shuǐ  tǒng    cōng  míng   chén  diān  diān
(          )  (              )  (           )  (                )
  zǒu  zǒu  tíng  tíng    bā  er  gǒu    zāo  le    lóu  tī  
(                   )  (            )  (       )  (       )
  kěn  dìng    líng  lóng    jīng  yà    tán  tiān    pài  rén  
(          )  (         )  (        )  (        )  (         )
  yǐn  lù    liè  chē    mì  fēng    qiāo  mén    diū  xià
(        )  (       )  (        )  (          )  (         )
  jiāo  jí    bái  fèi    bā  wàng    suàn  shù    cóng  cǐ
(       )  (        )  (         )  (         )  (         )
  shù  zhuāng    yòu  féi  yòu  dà    huī  sè    bīng  dòng
(            )  (                 )  (       )  (           )
  tiān  é    yā  zi    bǎo  yù    sháo  zi    běi  dǒu  qī  xīng
(       )  (      )  (        )  (        )  (                 )
  fēn  zǔ    shǔ  bù  qīng    shuì  jiào    yóu  dēng  
(        )  (             )  (         )  (          )
  tuán  tuán  zhuàn    fā  yán    sǐ  wáng    mí  yǔ   chī  ròu
(                 )  (        )  (        )  (       )  (        )
  nài  xīn   rén  lèi   tài  yáng  gāo  zhào  fēng  guāng  xiù  lì
(        )  (       )  (                   )  (                 )
shù  mù  mào  shèng  míng  shèng  gǔ  jì  diǎn diǎn dēng  guāng
(                   ) (                  ) (                    )
huá  dēng  gāo  zhào    dēng  guāng  shǎn  shuò  
(                   )  (                        )
yín  guāng  shǎn  shǎn    guāng  cǎi  duó  mù
(                    )  (                    )
zhòng  zhì  chéng  chéng    wàn  zhòng  yì  xīn
(                      )  (                    )
zhàn  wú  bú  shèng    rén  wài  yǒu  rén    tiān  wài  yǒu  tiān
(                  )  (                  )  (                  )
xiǎo  tí  dà  zuò    qí  yì  zì  xiàn
(               )  (               )
 
二、给下面的字选择正确的读音,并在正确的读音下面打“√”。
嫩(nèn    lèn)    瑰(guī    guì)     簇(zú  cù)  
倾(qīn   qīng)    蹭(cèng  zéng)     粮(niáng  liáng)
吾(wú     wǔ)     蘸(zhàn   zàn)     窄(zhǎi    zǎi)
粘(zhān   zān)    警(jǐn    jǐng)    针(zhēn  zhēng)
馒(mán   màn)     扒(pā      bā)     跺(duǒ    duò)  
窜(cuàn  chuàn)   剩(shèng  shèn)    裂(niè     liè)  
衡(héng    hén)   哺(bǔ      pǔ)     乳(lǔ      rǔ)      
屏(pín  píng)     银(yín    yíng)    印(yìn    yìng)

文章
来源莲
山课件 w ww.5 Y K j.Co M
最新教案

点击排行

推荐教案